Palve erinevad osad ja nende tähtsus


Palve alustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1.      Palvetaja peab olema oma tegude eest vastutav – mukälläf,

2.      tal peab olema wudu,

3.      ta aura (katmist vajab piirkond) peab olema kaetud (meestel vöökohast põlveni, naistel kõik, välja arvatud käelabad ja nägu),

4.      ta peab seisma qibla suunas,

5.      tal peab olema nija (mõttes väljendatud kavatsus teatud (näiteks dohri) palve sooritamiseks,

6.      käes peab olema õige palveaeg (v a vabatahtlikud palved) (04:103, 17:78).

Palve osad jaotatakse kolme rühma:

1.      ALUSTALA – RUKN (14)

2.      kohustus – wääžib (8)

3.      valikuline – sunna

____________________________________

1. PÜSTISEIS – QIJÄÄM (joonis 2) (2:238, Sahih Al-Bukhari 1117)

– kui palvetamas on mitu inimest, siis on iqaama kohustuslik, muidu soovitatav

– duaa al-istiftääh: alguse duaa ehk invokatsioon

– fažri, maghribi ja iša kahe esimese raka valjuhäälselt palvetamine

– dohri, asri, maghribi kolmanda raka ja iša kolmanda ning neljanda raka hääletult palvetamine

– vaatamine sellesse punkti, kuhu täiskummarduse ajal paneme pea

– alandlikkus ja tähelepanelikkus

2. TÄKBIIRATU-L-IḤRAAM (=ALLAAHU AKBAR) (joonis 3)

– samal ajal käte tõstmine kõrvade juurde nii, et pöidlad puudutavad kõrvalestasid

– käte asetamine rindkerele, parem käsi vasaku peal, enne kummardamisi

3. ÄL-FÄTIHÄ (joonised 4 ja 5) (SahihAl-Bukhari 756, Sahih Muslim 36)

– 1. ja 2. raka Fätihä järel mõni teine suura (Koraani peatükk)

– enne Fätihät: audu billäähi mina ššaitaani ražiimi bismilläähi rrahmääni rrahiim

– 1. rakas loetud suura pikem kui 2. rakas loetud suura

– vahel lugeda suura ka 3. ja 4. raka Fätihä järel

– 3. ja 4. raka poole lühemad kui 1. ja 2., 2. raka lühem kui 1.

– Koraani aeglane retsiteerimine, pauside tegemine õigetes kohtades

1) täkbiir (= allaahu akbar)

4. AR-RUKU‛ (POOLKUMMARDUS) (joonis 6) (Sahih Al-Bukhari 667, Al-Hajj 77, Sahih Muslim 45)

– samal ajal pea seljaga ühel joonel hoidmine; seljale peaks saama valada vett, ilma et see maha voolaks

– ruku, sužuudi ja istumise aeg ühepikkused

2) subḥääna rabbi-äl-aẓõiim 3x

5. PÜSTITÕUSMINE   3) ät-täsmii‛ (sämi allaahu limän hämidäh)

– samal ajal (kui viimast ütled) käte kõrvade juurde tõstmine (joonis 7)

6. ITMI’NÄÄN–– RAHULIKULT SEISMINE

4) ät-tähmiid (rabbänää wa läkä-l-hämd)

7. AS-SUŽUUD (TÄISKUMMARDUS)   täkbiir (joonis 8)

– täkbiiri ajal käte kõrvade juurde tõstmine

– käed kummardades maha enne põlvi

– küünarnukid täiskummarduses maast lahti

– sõrmed qibla suunas õlgade all / kõrvade all

– varbad qibla suunas, kannad koos

5) subhääna rabbi-äl-ä‛lää 3x

– käsivarte kehast eemal hoidmine

– käsivarred ei puutu maad (puutuvad ainult käelabad)

– kõhu reitest eemale hoidmine

– duaade (invokatsioonide) lausumine (sest see, kes Kõigekõrgemalt midagi ei küsi, oleks nagu arvamisel, et tal on kõik juba olemas ning pole ühtegi pattu hingel.)

8. ISTUMINE   täkbiir (joonis 9)

– vasak jalg istmiku all (istume kannal), parem toetub vertikaalselt varvastele, varbad qibla suunas; nii kahe täiskummarduse vahel kui ka esimese täšäähudi ajal

– istuda sama pikalt kui olime sužuudis

– hetkeks istuda ka enne  lõplikult järgmiseks rakaks tõusmist

9. ÜLDINE RAHU PALVETAMISEL

6) rabbiġfirlii (3x)

7) palve keskel olev täšäähud (kui on 3 või 4-rakaline palve) (joonis 10)

– vahel õnnistuste lisamine palve keskel olevale täšäähudile (allahumma salli ‛ala Muhammad wa ‛ala eeli Muhammad jne)

– vahel tõsta käed kõrvade juurde „allaahu akbari“ ütlemisel ja enne kolmandaks rakaks tõusmist

8) palve keskel oleva täšäähudi ajal istumine

– kogu täšäähudi kestel parema käe nimetissõrme qibla poole suunamine

– nimetissõrme liigutamine (välja arvatud šahaada ajal, mil sõrm seisab qibla suunas paigal)

10. VIIMANE TÄŠÄÄHUD

11. VIIMASE TÄŠÄÄHUDI AJAL ISTUMINE

– tawarruki positsioon: vasak jalg istmiku parema poole all, vasak istmikupool vastu maad, parem jalg toetub vertikaalselt varvastele

– kogu täšäähudi kestel parema käe nimetissõrme qibla poole suunamine

– nimetissõrme liigutamine

12. ÕNNISTUSTE LISAMINE VIIMASELE TÄŠÄÄHUDILE (ALLAHUMMA SALLI ‛ALA MUHAMMAD WA ‛ALA EELI MUHAMMAD jne)

13. PERFEKTNE JÄRJESTUS

– duaade (invokatsioonide) lausumine

14. AS-SALAAMU ‛ALAIKUM (MÕLEMALE POOLE) wa rahmat-ullaah / wa rahamat ullaahi wa barakäätuh

– duaade (invokatsioonide) lausumine enne ja/või pärast lõputervitust

Miks on oluline teada, mis rolli iga palveosa mängib?

Peame teadma, mis roll mingil palveosal on, sest muidu ei oska me unustamise või segiajamise korral oma palvet parandada. Seega, kui ununeb või jätame meelega välja sunnana märgitud osa, siis ei juhtu sellest midagi. Kui jätame tegemata ALUSTALA või kohustuse, peame vea suuruse astmest ja tingimustest lähtuvalt kas viga parandama (vastavalt ettekirjutusele) või sootuks uue palve sooritama.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?