Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Tugisambad » Palve - SALAAT » - PALVEÕPETUS  
- PALVEÕPETUS

Koraan ütleb: „Loe ette seda, mis on saadetud Raamatuna (Koraan) sulle juhiks ja palveta regulaarselt,
sest palvetamine hoiab eemale pattudest ja uskumatusest. Ja Jumala meenutamine on kahtlemata parim. Ja Jumal teab kõiki sinu tegusid.” (29:45)

Prohvet Muhammed (صلى ﷲ عليه وسلم)on öelnud: „Palvetage nii, nagu olete mind näinud palvetamas.“ (Sahih Al-Bukhari) Seega püüame võimalikult täpselt järgida seda, mis meil Prohveti (صلى ﷲ عليه وسلم)palvest teada on.

                       

 

KUIDAS PALVETADA?
Seisa palvevaibal, olles teinud rituaalse puhastuse (wudu) ja olles palveks valmis, mõeldes sellele palvekorrale, mida hakkad sooritama.

I sett – RUKU (poolkummardus)
1) Tõsta käelabad kõrvade kõrgusele nii, et pöidlad jäävad kõrvalestade taha ja ütle:             
Allahu Akbar - Jumal on Suurim

2) Too käed rinnale kokku, nii et parem käsi on vasaku peal, ja lausu kõigepealt duaa al-istiftääh (alguse suplikatsioon) (vabatahtlik):

subäänak allahumma wa-bi-ämdikä

Au olgu Sul, oo Jumal, ja kõik ülistus olgu Sul

wa-tabaarak äsmukä

ja õnnistatud on Su nimi,

wa-tä‛ääla žäddukä

ja kõrge on Su majesteetlikkus

wa-lää ilääha ġäirukä[1]

ja ei ole jumalust peale Sinu.


([1] Tundmatute tähtede hääldus siit)

Seejärel ütle (vabatahtlik):

auu billäähi mina-ššaiaani ražiimOtsin Jumala kaitset neetud saatana eest.

ja lausu Fatiha, Koraani esimene peatükk:Kuula audiot

bismilläähi rramääni rraiim

Jumala, kõige Armulisema, Halastavama nimel,

älämdu lilläähi rabbil ‛äälämiin

ülistus olgu Jumalale, maailmade Isandale,

ar-ramääni rraiim

kõige Armulisemale, Halastavamale,

määliki jaumi ddiin

Viimsepäeva Kuningale.

iääkä nä‛budu wa iääkä nästä‛iin

Sind me kummardame ja Sind kutsume appi.

ihdinää -iraat al-mustaqiim

Näita meile õiget teed,

iraat älläiina än‛ämta ‛aleihim

 

nende teed, keda Sa oled õnnistanud,

ġairi l-maġuubi ‛aleihim

mitte nende teed, kes on Sind vihastanud,

wa laa aaaaalliin

ega nende teed, kes on läinud valesti.

äämiin
Aamen
3) Peale seda lausu üks Suura (peatükk) Koraanist, näiteks Suura Al-Ikhlas (112): 

 auu billahi mina-ššaiaani ražiim

qul hu allaahu ääd

Ütle: Ta on Üks ja Ainus Jumal,

allaahu amad

Iseseisev ja Igavene Jumal.

läm jälid wa läm juuläd

Ta ei ole eostanud ega eostatud

wa läm jakul-lä-hu kufuwan ääd

ja Talle ei ole kedagi võrdset.

4) Tõsta käelabad kõrvade kõrgusele. nii et pöidlad jäävad kõrvalestade kõrvale, ja ütle:

allaahu akbar – Jumal on Suurim

5) Kummarda ette ja pane käed põlvedele (jalad sirged). Lausu 3 korda:

subääna rabbi äl-aõiimAu olgu minu Isandale, kõige Vägevamale

6) Sellest asendist tõustes lausu:

sämi allaahu limän ämidäh Jumal kuulab seda, kes Teda ülistab

7) Juba sirgelt seistes lausu:
rabbänää wa läkä lämd Meie Isand, ülistus olgu Sulle

II palveasend– SUŽUUD (täiskummardus)

1) Tõsta käelabad kõrvade kõrgusele, nii et pöidlad jäävad kõrvalestade kõrvale, ja ütle:

allaahu akbar – Jumal on Suurim

2) Lasku põlvili maha nii, et otsaesine, nina, põlved ja varbad puudutavad maad, käed on paralleelselt pea kõrval, ja lausu kolm korda:

subääna rabbi äl-ä‛lää Au olgu minu Isandale, Kõrgeimale

(kui soovid midagi Jumalalt paluda, siis see positsioon viib sind Jumalale kõige lähemale)

3) Tõuse põlviliistesse, samal ajal lausudes:

allaahu akbarJumal on Suurim

4) Kui istud juba põlvedel, selg sirge, lausu:

rabbi ġfirlii Mu Isand, andesta mulle

5) Lasku taas täiskummardusse, samal ajal lausudes:

allaahu akbarJumal on Suurim

6) Täiskummarduses – otsaesine, nina, põlved ja varbad puudutamas maad, käed paralleelselt pea kõrval – lausu kolm korda:

subääna rabbi äl-ä‛lääAu olgu minu Isandale, Kõrgeimale

7) Tõuse taas põlvedele istuli. Peale kahe- või kolmerakalise palve esimeset rakat ja neljarakalise palve esimest ja kolmandat rakat tõuse püsti. Kui tegid aga teise või viimase raka, jää istuma.

III palveasend – I täšäähud

Istu põlvedel ja lausu I täšäähud:

ättäiäätu lilläähi waṣṣalawäätu wa ṭṭajjibäät
Tervitused, palved ja kõik hea elus kuuluvad Jumalale.
ässäläämu ‛äleikä ajjuhä ännabij

Oo Prohvet, sinuga olgu rahu,

waramatullaahi wa barakäätuh

Jumala halastus ja Ta õnnistus.

ässäläämu ‛äleinää wa‛älä ‛ibäädilläähi ṣṣaaliiin 

Olgu rahu meiega ja kuulekate

Jumala sulastega.

äšädu ällää iläähä illallaah,

Ma tunnistan, et ei ole teist          

jumalust peale Jumala,

(wädähu lää šäriikä läh)

(Ta on üks, ilma partnerita)

w-äšädu ännä
muhämmädun ‛äbduhu wa
rasuuluh

ja ma tunnistan, et Muhammed                                          on Tema sulane ja sõnumitooja.

 

IV palveasemd – II täšäähud

1) Istu edasi põlvedel ja lausu II täšäähud:
allahumma alli ‛älä muämmäd

Jumal, anna oma kaitse Muhammedile

wa ‛älä ääli muämmäd

ja Muhammedi perekonnale,

kämää alläitä ‛älä ibrahiim

nagu sa kaitsesid Aabrahami

wa ‛älä ääli ibrahiim
ja Aabrahami perekonda.
innäkä amiidum mäžiid  

Tõesti, Sa oled Ülistatuim, Auväärseim.

allahumma bäärik ‛älä muhämmäd

Jumal, õnnista Muhammedi

wa ‛älä ääli muhämmäd
ja Muhammedi perekonda,
kämää bääräktä ‛älä ibrahiim

nagu sa õnnistasid Aabrahami

wa ‛älä ääli ibrahiim
ja Aabrahami perekonda.
innäkä amiidum mäžiid

Tõesti, Sa oled Ülistatuim, Auväärseim.

 

2) Lõpeta palve, vaadates paremale ja lausudes:

ässäläämu ‛äleikum wa ramatullaah Rahu ja Jumala õnnistus olgu teiega

ningvaata vasakule, lausudes:

ässäläämu ‛äleikum wa ramatullaahRahu ja Jumala õnnistus olgu teiega.


Lohutuseks värsketele moslemitele

Need, kes on just islami omaks võtnud ning alles õpivad palvetama, võivad alguses palvetada paberilt või raamatust lugedes. Õppija saab palvesse aegamööda uusi päheõpitud lauseid lisada, kuni kogu palve on selge.


Palvekorrad

1) fažr (koidikul): 2 rakat (raka – palveosa, kus on sees nii ruku kui sužuud)) (palvepositsioonid järjekorras I, II, I, II, III, IV)

2) dohr (keskpäeval) – 4 rakat (I, II, I, II, III, I, II, I, II, III, IV)

3) asr (keskpäeva ja päikeseloojangu vahel) - 4 rakat (I, II, I, II, III, I, II, I, II, III, IV)

4) maghrib (päikeseloojangul) – 3 rakat (I, II, I, II, III, I, II, III, IV)

5) iša (ööpalvus) – 4 rakat (I, II, I, II, III, I, II, I, II, III, IV)


 

Palve õppimise lihtsustamiseks soovitame alla laadida ja välja printida seletavate illustratsioonidega palveõpiku "Õpin palvetama".

Täpset sooritamisviisi saab näha ka Interneti-leheküljel:   www.islamway.com