Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 37.-61. Matusepalvus  
37.-61. Matusepalvus
37) EELTINGIMUSED

Matusepalvuse eeltingimused on samad, mis kohustuslike palvetegi puhul: palvetajal peab olema nii kehtiv ghusl kui ka wudu, ta peab seisma näoga Kaaba suunas, ta intiimpiirkond peab olema kindlasti varjatud. Peamiseks erinevuseks kohustuslike palvete ja matusepalvuse vahel on see, et matusepalvust võib pidada ükskõik, mis ajal, kaasa arvatud need ajad, mil tavaliselt palvetamine on ebasoovitav.

 
38) IMAAMI POSITSIOON

Sunnaks on, et imaam seisaks meesoost kadunukese puhul tema peaga vastakuti ja naissoost kadunukese puhul tema keha keskkohaga vastakuti. Anas (رضي اﷲ عنه) on edastanud, et ta juhtis moslemeid matusepalvuses ja seisis otse kadunukese pea ees. Seejärel seisis ta otse naise keha keskkoha juures ja pidas tema jaoks matusepalvuse. Temalt küsiti, kas Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) oli meeste ja naiste puhul samamoodi seisnud ja ta vastas jaatavalt. (Ahmad, Abu Dawud)

 

39) KUIDAS MATUSEPALVUST PIDADA?

Kui kõik palveks vajalikud eeltingimused on täidetud, peaks palvetaja seisma nagu ta tavaliselt palve alguses seisab ning mõtlema nijale (kavatsusele) pidada matusepalvus. Seejärel tõstab ta oma käelabad kõrvade kõrgusele ja lausub „allaahu akbar“, langetab käed rindkerele – vasem alla ja parem peale – ja retsiteerib mõttes Fatiha. Siis tõstab ta taas käelabad kõrvade kõrgusele ja lausub „allaahu akbar“, langetab käed taas rindkerele ja palub Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم) õnnistust ja rahu. Taas kord tõstab ta oma käelabad kõrvade kõrgusele ja lausub „allaahu akbar“, langetab käed rindkerele ja palub Jumalat kadunukese eest. Viimaks tõstab ta neljandat korda oma käelabad kõrvade kõrgusele ja lausub „allaahu akbar“, langetab käed rindkerele, palub ning viimaks pöörab oma pead paremale ja siis vasemale ning tervitab moslemeid.

 
40) MILLEST KOOSNEB MATUSEPALVUS?

Matusepalvus viiakse läbi veidi teistsugusena kui kohustuslikud palved. Sellel on teatud tingimused, mille täitmata järtmine muudab matusepalvuse kehtetuks. Need tingimused on:

1. Nija ehk kavatsus: Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Meie tegude üle mõistetakse kohut nende kavatsuste järgi. Igaüks saavutab selle, mida ta kavatses.“

2. Palves seismine: Õpetlased on ühel meelel, et palveks seismine on selle palve eeltingimuseks. Matusepalvus on kehtetu, kui seda tehakse muus positsioonis kui seistes, kui palvetajal on tegelikult võimalik seista. Hea põhjuseta istudes või ratsutades sooritatud matusepalvus on kehtetu.

3. Käelabade kõrvade juurde tõstmine ja (neli korda) „allaahu akbar“ lausumine: Jabir (رضي اﷲ عنه) on edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) sooritas Negusele matusepalvuse ja ütles takbiiri neli korda.

4. Fatiha mõttes retsiteerimine peale esimest takbiiri ja Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم) rahu ja õnnistuse palumine peale teist: Al-Shafii on Abu Imama ibn Sahlilt edastanud, et üks Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslastest oli tollele öelnud, et imaami valjusti „allaahu akbar“ ütlemine on sunna. Seejärel tuleb peale esimest takbiiri mõttes Fatiha retsiteerida. Peale teist takbiiri peab Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم) rahu ja õnnistust paluma. Peale ülejäänud takbiire tuleb siiralt paluda ning viimaks palve vaikselt lõpetada. Bukhari on Talha ibn Abdullahilt edastanud, et too ütles: „Ma palvetasin koos Ibn Abbasiga. Ta retisteeris Fatihat ja ütles, et see on sunna.“

 
41) PROHVETILE (صلى اﷲ عليه وسلم) RAHU JA ÕNNISTUSE PALUMINE

Jumala Sõnumitoojale (صلى اﷲ عليه وسلم) võib ükskõik millisel viisil rahu ja õnnistust paluda ja see on piisav, kuid kõige parem on selleks kasutada Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) traditsioonist tuntud viisi: „Jumal, anna oma kaitse ja õnnistus Muhammedile ja Muhammedi perekonnale nagu Sa kaitsesid ja õnnistasid Aabrahami ja Aabrahami perekonda. Tõesti, Sa oled Ülistatuim, Auväärseim.“ Seda tuleks mõttes lugeda peale teist takbiiri.

 
42) PALUMINE PEALE KOLMANDAT TAKBIIRI

Seda peetakse matusepalvuse väga oluliseks osaks. Abu Dawud, Bayhaqi ja Ibn Hibban, kes pidasid seda traditsiooni tõeseks, on edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui palvetate kadunukese eest, siis paluge tema eest siiralt Jumalat.“ Seda võib teha ükskõik kui paljude või ükskõik milliste sõnadega, kuid parem oleks seda teha ühel järgnevatest tuntud viisidest:

- Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) ütles: „Ühe matusepalvuse ajal palus Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) järgnevalt: „Oo Jumal, Sa oled tema Isand. Sa lõid ta, andsid talle ta moona, juhtisid ta islamisse ja võtsid temalt ta hinge. Tõesti, Sa tunned tema sisemisi ja väliseid tegusid. Me oleme tulnud Su ette, et tema eest kosta, seega palun kaota ta patud.“

- Wathela ibn Al-Aska (رضي اﷲ عنه) ütles: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) juhtis meid ühe moslemi matusepalvusel ja ma kuulsin teda ütlemas: „Oo Jumal, see ja see, selle ja selle poeg on Sinu kaitse ja halastuse all. Seega säästa teda hauakaristusest ja põrgupiinast. Tõesti, Sina oled truuduse ja aususe Kaitsja. Oo Jumal, andesta ja halasta talle. Tõesti, sa oled Kõike-Andestav ja Halastavaim.“ (Ahmad, Abu Dawud)

- Awf ibn Malekalashgai (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ma kuulsin Prohvetit (صلى اﷲ عليه وسلم) matusepalvust sooritades ütlemas: „Oo Jumal, andesta talle, halasta talle, anna talle armu ja ole temaga lahke. Pese teda puhtaima ja rikkumata veega. Puhasta ta pattudest nagu kõrvaldad mustuse valgelt rüült. Anna talle parem eluase kui ta eluase siinses ilmas. Tasu talle parema perega kui ta pere ja parema naisega kui ta naine siinses ilmas. Säästa teda hauakaristusest ja põrgupiinast.“ (Muslim)

- Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) ütles: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Oo Jumal, andesta meie elusatele, meie surnutele, meie noortele, meie vanadele, meie meestele, meie naistele ja neile, kes puuduvad. Lase neil, kellele Sa elu annad, elada islami jaoks ja neil, kelle Sa enda juurde võtad, surra usus. Oo Jumal, ära jäta meid ilma tema eest palumise tasust. Ära lase meil peale teda eksida.“ (Ahmad ja teised sunniidid) Kui kadunukene on aga laps, on parem lausuda: „Oo Jumal, olgu ta meile teerajajaks; tee temast meile tasu ja varanduse allikas.“ (Bukhari, Bayhaqi) An-Nawawi ütles: „Kui kadunuke oli poiss või tüdruk, siis andesta meie elavatele ja surnutele.“ Ta lisas: „Oo Jumal, olgu ta oma vanematele teerajajaks. Tee temast au ja vahendaja. Luba tal muuta nende heade tegude kaal Ülestõusmispäeval raskemaks. Anna neile kannatlikkust. Ära saada neile peale teda kannatusi ega jäta neid ilma tema tasust.“
Kõiki neid suplikatsioone lausutake peale kolmandat takbiiri.

 
43) PALUMINE PEALE NELJANDAT TAKBIIRI

Isegi kui peale kolmandat takbiiri on juba palutud, on peale neljandat takbiiri palumine siiski soovitatav. Abdullah ibn Abu Awfa jutustas, et üks tema tütardest suri. Ta lausus matusepalvuse ajal neli takbiiri ja palus nii kahe viimase takbiiri vahel kui ka peale viimast takbiiri ja ütles: „Nii tegi Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) matusepalvustel.“ (Ahmad) Al-Shafii ütles: „Oo Jumal, ära jäta meid tema tasust ilma ega too meile peale teda kannatusi.“ Abu Huraira poeg ütles: „Peale neljandat takbiiri oli vanadel eelkäijatel kombeks öelda: „Oo Jumal, saada meile seda, mis on hea nii siinses elus kui ka Teispoolsuses ja päästa meid põrgutule piinast.“

 
44) TERVITUSED

Islami õigusteadlased on ühel nõul, et lõpus rahutervituste ütlemine on kohustuslik. Ibn Masud (رضي اﷲ عنه) ütles: „Rahutervituste ütlemine matusepalvuse lõpus on sama mis iga tavalise palve puhul. Piisab, kui öelda „assalaamu aleikum“.45) MATUSEPALVUS ROHKEM KUI ÜHELE KADUNUKESELE

Kui surnuid on rohkem kui üks, nende hulgas nii mehi kui ka naisi, pannakse nad kahte eraldi ritta imaami ja qibla vahele. Imaam juhib kõigi jaoks ühte matusepalvust. Kui kadunukeste hulgas on nii mehi kui naisi, võib teha ka meestele ja naistele eraldi matusepalvuse. Naised peaks paigutama qiblale lähemale. Nafi ja Ibn Omar (رضي اﷲ عنهما) on edastanud, et nad palvetasid üheksa matusepalvust meestele ja naistele. Mehed olid imaamile lähemal ja naised qiblale lähemal. Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) traditsiooni kohaselt, kui poisile ja naisele peeti korraga matusepalvust, asus poiss imaamile ja naine qiblale lähemal. Kui matusepalvust peeti meestele, naistele ja väikestele poistele, olid poisid meestele lähemal.

 
46) MATUSEPALVUSE KOLMES REAS PALVETAMINE

On soovitatav, et need, kes matusepalvusest osa võtavad, seisaksid kolmes reas. Ahmad on Malek ibn Hubayralt (رضي اﷲ عنه) edastanud: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui kolmes reas seisev moslemite grupp palvetab iga uskliku eest, kes sureb, siis Jumal andestab talle.““

 
47) VÕIMALIKULT PALJU INIMESI

Hea oleks, kui matusepalvusest võtaks osa võimalikult palju rahvast. Aisha (رضي اﷲ عنها) on edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui moslem sureb ja tema matusepalvusest võtab osa sada moslemit, kes kõik paluvad talle andestust, siis Jumal andestab talle.“ (Ahmad, Muslim, Tirmidhi) Abdullah ibn Abbas (رضي اﷲ عنهما) on edastanud: „Ma kuulsin, kui Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui moslem sureb ja tema matustel on nelikümmend moslemit, kes ei sea Jumala kõrvale võrdseid ja kadunukese eest palvetavad, siis nende palvet võetakse kuulda.““ (Ahmad, Muslim, Abu Dawud)

 
48) MATUSEPALVUSELE HILINEJAD

Parem oleks, kui inimene, kes jäi osast matusepalvusest ilma, selle järgi teeks, aga kui tal pole võimalik seda teha, siis selles ei ole midagi halba, kuna Aisha (رضي اﷲ عنها) on edastanud, et ta ütles: „Oo Jumala Sõnumitooja, ma sooritasin matusepalvust, kuid osa sellest jäi mul tegemata. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Oo Aisha, tee ära see osa, mida sa kuuled ja ära muretse selle pärast, millest ilma jäid.““

 
49) HAUAL PALVETAMINE

Ka juba maha maetud kadunukesele võib igal ajal matusepalvust pidada, isegi kui see juba enne matuseid tehtud sai. On edastatud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) pidas matusepalvuse Uhudi lahingu märtritele kaheksa aastat hiljem. Said ibn Thabit (رضي اﷲ عنه) on edastanud: „Me läksime Jumala Sõnumitoojaga (صلى اﷲ عليه وسلم) välja ja jõudsime ühe värske hauani. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) uuris selle kohta ja talle teatati, et see on teatud naise haud. Ta küsis: „Miks te mulle ta surmast ei teatanud?“ Nad vastasid: „Oo Jumala Sõnumitooja, sa paastusid ja puhkasid sel ajal ja me ei tahtnud sind häirida.“ Ta ütles: „Ärge enam nii tehke. Kuniks ma teiega olen, andke mulle alati teada, kui keegi teie hulgast sureb, sest minu palve kadunukese eest on tollele halastuseks.“ Seejärel läks Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) haua juurde. Me seisime sirgetes ridades tema taga. Ta sooritas naise jaoks nelja takbiiriga matusepalvus.“

 
50) NAISTE ÕIGUS MATUSEPALVUST PALVETADA

Naistel on õigus matusepalvust palvetada nagu meestelgi, olgu siis üksi või grupis. Omar ootas Abdullahi ema, kuni see Utba eest palvetas. Aisha (رضي اﷲ عنها) palus Saad ibn Abi Waqqasi surnukeha, et tema eest palvetada.

 
51) VÄÄRTUSLIKEM MATUSEPALVUSE PIDAJA

Väärtuslikem matusepalvus pidaja on kadunukese eestkostja, seejärel emiir, siis isa, vanaisa või vanavanaisa, siis lähedasim sugulane.

 
 
 
52) KELLELE MATUSEPALVUST PEETAKSE

Matusepalvust peetakse kõigile moslemitele, olgu nad mehed või naised, vanad või noored. Ibn Al-Mundhir ütles: „Kui laps juba on nutnud, aevastanud või liigutanud, tuleb talle kindlasti matusepalvus pidada. Õpetlased on selles suhtes ühel meelel.“

 
53) MATUSEPALVUS RASEDUSE KATKEMISE KORRAL

Kui loode on vähem kui 4 kuud vana, siis teda ei pesta ega peeta talle ka matusepalvust. Ta keeratakse riidetükki ja maetakse lihtsalt maha. Kui rasedus aga katkeb neljandal kuul või peale seda, tuleb ta puhtaks pesta ja talle ka matusepalvus pidada.

 
54) MATUSEPALVUS MÄRTRITELE

Märter on isik, kelle uskmatud on lahinguväljal tapnud. Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) autentse traditsiooni kohaselt märtritele matusepalvust ei peeta. Al-Bukhari on Jabirilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) käskis Uhudi lahingu märtrid nende haavade ja verega matta. Neid ei pesta ega peeta neile ka matusepalvust.

 
55) LAHINGUHAAVADESSE HILJEM SURNUD

Kui keegi saab lahingu käigus tõsiselt haavata, kuid mõnda aega veel elab ja hiljem oma haava(de) tõttu siiski sureb, tuleb ta pesta ja talle matusepalvus pidada, kuigi ta on märter. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) pesi ja pidas matusepalvuse Saad Ibn Muadhile (رضي اﷲ عنه), kes sai lahingus noolega käest haaavata ja hiljem suri. Peale lahingut viidi ta mošeesse, kuhu ta jäi mõneks ajaks. Kuna ta haav läks mädanema, suri ta märtrina. Olgu Jumal talle armuline.

 
56) MATUSEPALVUS KURITEO EEST SURMA MÕISTETULE

Need, kelle islamikohus on kuriteo eest surma mõistnud, tuleb pesta ja neile ka matusepalvus pidada. Al-Bukhari on Jabirilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) juurde tuli üks konverdist mees ja tunnistas, et oli olnud ebaseaduslikus seksuaalvahekorras. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) püüdis teda välitida, kuid mees tunnistas neli korda iseenda vastu. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) küsis temalt: „Oled sa hull?“ Mees vastas: „Ei.“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) küsis: „Oled sa abielus?“ Mees vastas: „Jah.“ Seejärel andis Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) käsu mees kividega surnuks visata. Kui kivid teda tabasid, püüdis ta põgeneda, kuid ei saanud ning suri. Peale ta surma rääkis Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) tema kasuks ning pidas talle matusepalvuse.

 

57) MATUSEPALVUS VARASTELE, ENESETAPJATELE JA MUUDELE PATUSTELE

Õpetlased ütlevad, et matusepalvus tuleb sooritada ka varastele, enesetapjatele ja muudele patustele.

 
58) MATUSEPALVUS USKMATULE

Moslemid uskmatuile matusepalvust ei pea, kuna Jumal on Pühas Koraanis öelnud: „Ja ära palveta ühelegi neist kunagi matusepalvust ja ära seisa nende haual. Tõesti, nad ei uskunud Jumalasse ja Tema Sõnumitoojasse ja surid allumatutena.“ (9:84). Jumal on ka öelnud: „Prohvetile ega neile, kes usuvad, ei ole sobilik paluda andestust ebajumalakummardajatele[1], isegi kui nood on sugulased, peale seda, kui neile on selgeks saanud, et nad on Põrgu kaaslased. Ja Aabrahami andestuspalve isale oli vaid lubaduse tõttu, mis ta tollele oli andnud. Kui talle sai aga selges, et too on Jumala vaenlane, ütles ta temast lahti. Tõesti, Aabraham oli kaastundlik ja kannatlik.“ (9:113-114).

Ka nende lastele ei peeta matusepalvust, sest mis käib vanemate kohta, käib ka laste kohta, välja arvatud juhul kui lapsed on islami omaks võtnud. Kui aga lapse üks vanematest on moslem või kui laps on vangi sattunud või surnud oma vanematest eraldatuna, siis võib talle matusepalvust pidada.

 
59) MATUSEPALVUS, KUI SURNUKEHA POLE KOHAL

Matusepalvust on lubatud pidada ka siis, kui surnukeha asub hoopis teises kohas, olgu see siis lähedal või kaugel. Sellisel juhul peaks matusepalvusest osa võtjad pöörama end näoga qibla suunas, isegi kui surnu asukoht jääb teise suunda. Matusepalvus peetakse samamoodi kui surnukeha kohaloleku puhul. Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) on edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) teatas inimestele (Abessiinia kristlasest valitseja) Neguse surmast samal päeval, kui too suri. Ta viis rahva välja ja pidas Negusele matusepalvuse, sättides oma kaaslased enne ridadesse ja seejärel lausudes takbiirid.

 
60) MATUSEPALVUS MOŠEES

Matusepalvet võib mošees pidada, kui seda mustaks ei tehta. Muslim on Aishalt (رضي اﷲ عنها) edastanud: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) pidas Sohail Ibn Al-Bayda matusepalvuse mošees. Kaaslased pidasid Abu Bakri ja Omari (رضي اﷲ عنهم) matusepalvuse mošees, ilma et keegi oleks selle kohta midagi öelnud, sest see on palve nagu iga teinegi.

 
61) MATUSEPALVUS SURNUAIAS

Ahmad on edastanud, et matusepalvust võib ka surnuaias pidada, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) tegi seda. Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) pidas matusepalvust Aishale (رضي اﷲ عنها). Omar ibn Abudlaziz tegi sama. Ibn Omar (رضي اﷲ عنهما) võttis matusepalvusest osa.[1]              Mõeldud on polüteiste; autentse hadiithi kohaselt palvetas Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) Abessiinia kristlasest valitsejale Negusele matusepalve.