Kokkuvõte


Koraan ühes hadiithidega õpetab meile, et tõeline Jumala poolt aktsepteeritav usk peab põhinema tauhiidil, mis seisab vaba širkist. See on tingimus. Kõik, mis jääb alla selle, hõlmab endas juba ühel või teisel määral ebajumalakummardamist või umbusku, olenemata sellest kui oskuslikult need inimesed, kes Jumalale partnereid omistavad, oma tegusid õigustavad ja ratsionaliseerida üritavad.

Jumala ainsus peab väljenduma nii spirituaalselt, intellektuaalselt kui ka praktiliselt. Monoteism, mille prohvetid meieni tõid, ei ole mitte pelgalt teooria, mida filosoofilisest või emotsionaalsest aspektist hinnata, vaid täielik Jumala tahtele allumine.

Jumal on Koraanis öelnud: „Olen loonud džinnid ja inimkonna vaid Minu teenimiseks.“ (51:56)

Inimese loomine väljendab oma olemuselt üht Jumala täiuslikest omadustest. Ta on Looja (al-Khaaliq), seega inimene toodi mitteeksisteerimisest eksistentsi. Ta on Kõige Halastavam (ar-Rahmaan), seega võimaldas Ta inimesele selle maailma naudingud. Ta on Kõige Targem (al-Hakiim), seega keelas Ta kõik ained ja teod, mis võivad olla kahjulikud, samal ajal lubades seda, mis ei ole kahjulik. Ta on Kõige Andestavam (al-Ghafuur), ja seega Ta andestab nendele, kes tema käest siiralt andestust paluvad.

Abu Ayyub ja Abu Hurayrah on edastanud, et prohvet (saws) ütles: „Kui te ei patustaks, oleks Jumal teie olemasolu tühistanud ja teid vahetanud välja inimeste vastu, kes patustaksid, paluksid Jumalalt andestust ja Ta andestaks neile.”  (Muslim)

Sarnaselt on avaldunud ka kõik teised Looja jumalikud omadused.

Teisalt, inimese jumalakummardamine on temale endale, sest Jumalal ei ole vajadust kummardamise järele. Jumala ülistamine on viis, kuidas sellel üürikesel maisel teekonnal enda tee igavesse õndsusesse teenida.

Islam pakub võimalust muuta iga väiksemgi eluaspekt, ükskõik kui tähtsusetuna see võib näida, Jumala teenimiseks. Seda on võimalik teha senikaua, kuni järgmised tingimused on täidetud:

1.       Tegu peab olema teadlikult suunatud vaid Jumala meelehea saavutamiseks;

2.       Tegu on sooritatud kooskõlas prohveti sunnaga.

Iga siira uskliku kohus on asetada teisejärguliseks emotsioonid ja kultuur, hõim ja rahvus ning keskenduda esmajoones alati Jumalale, meie usule ja selle õiglasele praktiseerimisele. See loomulikult ei tähenda, et tuleks valida üks ja teine hoopis hüljata. Me oleme moslemid ja me oleme eestlased – üks ei välista teist ja üks ei seisa vastamisi teisega. 

Terve inimese elu võib olla Jumala teenimine, nagu Ta on Koraanis öelnud: „Ütle: „Tõesti, mu palve, mu ohver, mu elu ja mu surm on kõik Jumalale, maailmade Isandale.““ (6:162)

Ometi on selline seisund võimalik omandada vaid tugeva tauhiidiga. Seega on eluvajalik, et me seda õpiksime ning täielikult mõistaksime.

Siinkohal tooksin mõned väikesed näited, mis ehk igaühele pähe ei tule:
– Kui koristad oma kodu kavatsusega teha seda Jumala nimel ja aidata oma vanemaid ja/või hoolitseda Jumala nimel oma kodu puhtuse eest, sest Jumal armastab puhtust, siis võid sellise lihtsa igapäevatoimetusega Jumalat teenida, ilma et peaksid selleks tingimata pikki tunde palves seisma või mõnd muud rituaali sooritama.

– Kui toitud tervislikult või käid trennis, sest sinu kavatsus on hoolitseda selle eest, mis Jumal sulle on andnud ja/või olla Jumala nimel tervislik ja oma kaasa jaoks heas vormis ja/või olla Jumala nimel heaks eeskujuks sõpradele, võib sinu trennist ja toitumisharjumusest saada Jumala poolt tasustatud heategude allikas.

Need on vaid kaks pisikest näidet, et suunata meie mõtteid arusaamale, et iga tegu siin ilmas saab ja võib olla Jumala teenimisele suunatud ja subhaanAllah, see on nii lihtne. 

Ja Jumal soovib meile lihtsust, mitte raskust.

Alhamdulillah!

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?