Arafati päeva õnnistused


Dhu-l-hižža – palverännaku kuu – üheksandal päeval peale päikesetõusu lähevad kõik palverändurid Arafatile, mis asub ligikaudu 15 km Mekast väljas. Siia jäävad nad terveks päevaks Jumalale palvetama ja duaad tegema. Siin võib Jumalalt küsida kõike, mida soovime.

Arafatis veedavad palverändurid terve päeva koos samas kohas ja samal ajal Jumalat paludes, kandes sarnaseid riideid, erinevusteta rassis ja isikus – see on praktiline vendluse, võrdsuse ja ühtsuse  harjutus, millele ei leidu võrdset kusagil mujal.

See ei ole aeg maistele asjadele mõtlemiseks, vaid Teispoolsuse üle mõtisklemiseks.

Kes 9. päeva lõpuks (päikeseloojanguks) Arafati territooriumile ei jõua, selle hadž on kehtetu.

Arafati päev on aga kõigi moslemite jaoks väga eriline päev, milles peitub hulgaliselt õnnistusi:

1. See on päev, mil usk täiustati ja Jumala soosing viidi lõpule.

Umar ibn Al-Khattab (raa) andis edasi, et üks juut ütles talle: „Oo usklike juht, teie raamatus, mida retsiteerite, on üks värss; kui see oleks meile, juutidele, ilmutatud, oleksime võtnud selle päeva pidupäevaks (eidiks).“ Umar (raa) küsis: „Mis värss?“ Mees vastas: „„…Täna olen ma täiustanud teie religiooni ja lõpule viinud Oma soosingu teie suhtes  ja olen teile usuks valinud islami (Jumala tahtele täieliku allumise) …“ (5:3)“ Umar (raa) vastas: „Me teame seda päeva ja kohta, kus see Prohvetile (saws) ilmutati. See oli, kui ta reedel Arafatil seisis.“ (Al-Bukhari, Muslim)

2. See on eid neile, kes tol päeval Arafatil on.

Prohvet (saws) ütles: „Arafati päev, ohverduspäev ja niiskuse päevad (3 järgnevat päeva) on meie, islami rahva, jaoks eid (pidupäevad). Need on söömise ja joomise päevad.“ (Abu Dawud)

Umar ibn Al-Khattab (raa) ütles: „Värss „… Täna olen ma täiustanud teie religiooni …“ ilmutati reedel, Arafati päeval – mõlemad neist, ülistus olgu Jumalal, on meie jaoks pidupäevad.“

3. Jumal vandus selle päeva nimel.

Kõigevägevam ei saa vanduda millegi nimel, mis ei ole vägev. Arafati päev on üks neist vägevaist asjadest, mille nimel Looja vannub:

„… ja tunnistaja (reede) ja tunnistatu (Arafati päeva) nimel …“ (85:3)

Abu Hurairah (raa) jutustas: Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Tõotatud Päev tähendab Viimset Kohtupäeva. Tunnistaja tähendab reedet ja päike ei tõuse ega looju ühegi päeva kohal, mis oleks parem kui reede. Sellel päeval on üks tund, mil moslemist sulase palve saab kindlasti Jumala poolt täidetud, kui ta midagi küsib. Kui ta palub ükskõik millise kurja eest kaitset, siis Jumal kaitseb teda. Tunnistatu tähendab aga Arafati päeva (palverännaku ajal).“ (At-Tabari 24:332)

„… ja paaris ja paaritu nimel …“ (89:3)

Ibn Abbas (raa) ütles: „Paaris on ohverdamispäev ja paaritu on Arafati päev.“ Ka Ikrimah ja Ad-Dahhaak olid sama meelt.

4. Sellel päeval paastumine lunastab kahe aasta patud.

Abu Qutaadah (raa) jutustas, et Jumala Sõnumitoojalt (saws) päriti Arafati päeval paastumise kohta. Ta vastas: „See lunastab eelneva ja järgneva aasta patud.“ (Muslim)

Arafati päeval paastumine on sunnaks neile, kes ise palverännakust osa ei võta. Neile, kes aga palverännakul on, ei ole Arafati päeval paastumine sunnaks, sest Prohvet (saws) sel päeval Arafatil ei paastunud. On edastatud, et ta keelas Arafati päeval Arafatil paastuda.

5. See on päev, mil Jumal võttis Aadama järeltulijatelt vande.

„Ja kui sinu Isand võttis Aadama lastest – nende niuetest – nende järglased ja pani neid neile endile tunnistama: „Kas ma pole teie Isand?“ Nad ütlesid: „Jah, me oleme tunnistanud!“, et te ei saaks Ülestõusmipäeval öelda: „Tõesti, me olime sellest teadmatuses.“ Või öelda: „Tegelikult meie vanemad sidusid varem teisi kummardamises Jumalaga ja meie olime vaid nende järeltulijad. Kas Sa tõesti hävitaksid meid millegi eest, mida võltsijad tegid?“” (7:172-173)

6. See on pattude andestamise, Tulest vabanemise ja au päev neile, kes seal viibivad.

Aisha (raa) jutustas, et Prohvet (saws) ütles: „Ei ole ühtki päeva, mil Jumal vabastab Tulest rohkem inimesi kui Arafati päeval. Ta tuleb lähedale ja näitab oma uhkust inglite ees, küsides: „Mida need inimesed tahavad?““ (Muslim)

Ibn Umar (raa) jutustas, et Prohvet (saws) ütles: „Jumal näitab Arafati päeval iša ajal Oma inglitele Oma uhkust nende üle, kes on Arafatil. Ta ütleb: „Vaadake Mu sulaseid, kes on tulnud kammimatute ja tolmustena.““ (Ahmad)

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?