Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Tugisambad » Usutunnistus - ŠAHAADA » - 50 küsimust ja vastust islami monoteistlikkusest  
- 50 küsimust ja vastust islami monoteistlikkusest

1. Kes on sinu Rabb (Isand, Looja)?
Minu Rabb on Allah, Kes lõi minu ja kõik olemasoleva. Ta toidab Oma Heldusest mind ja kõiki olendeid.


2. Mis on sinu religioon?
Minu religiooniks on islam. See on täielik allumine armastuse, kartuse ja lootusega Allahile ja Tema Sõnumitooja
(صلى ﷲ عليه وسلم) käsule ja tahtele.

3. Kuidas sa tead Allahist?
Ma tean Teda Tema märkide ja loomingu kaudu, nagu päikese, kuu, taeva, maa ning kõige, mis on seal ja nende vahel.


4. Kus on Allah?
Allah on taevaste üle, Oma järi kohal, Oma loomingust eraldatud.

5. Kas Allah on isikuna koos meiega?
Allah on järi kohal, kuid Ta on Oma teadmise, kuulmise, nägemise ja teiste tunnustega meiega. (20:46)

6. Kes on Allahi sõbrad?
Allahi sõbrad on need, kes on vagad ja õiglased. Nad tunnevad Tema ees rohkelt kartust, hoiduvad igasugustest pattudest ja sooritavad igat liiki head ja kasulikku ning hoiavad Koraanist ja sunnast tugevalt kinni.

7. Kuidas sa ülistad Allahi?
Ma ülistan Allahi sellisel viisil, et kõik mu ülistus on ainult Temale pühendatud.
Ma ei ühenda Temaga ülistuses kedagi.

8. Miks Allah saatis sõnumitoojad?
Allah saatis sõnumitoojad kutsuma ainumalt Allahit ülistama, Temale mitte liitlasi looma ja selleks, et inimkonnal ei oleks Allahi käsu suhtes ettekäänet.

9. Mida tähendab islam?
Islam tähendab täielikku allumist Allahi tahtele.

10. Mis on islami tugisambad?
1. Šahaada (usutunnistus) –
Ei ole kummardamist väärivat jumalust peale Allahi ja Muhammad

(صلى ﷲ عليه وسلم) on Tema Sõnumitooja;
2. Salaat – palve, nagu Prohvet (
صلى ﷲ عليه وسلم) seda sooritas;
3. Zakaat – kohustuslik vaestemaks, oma vara puhastamine;
4. Sawm – paastumine ramadaanikuul;
5. Hadž – palverännak Mekasse, mis on kohustuslik neile, kes on selleks füüsiliselt ja majanduslikult võimelised.

11. Mis on imaan?
Imaan (usk, uskumine) on ütlemine keelega, uskumine südamega ja vastavalt käitumine oma ihuliikmetega.

12. Kas imaanis on variatsioone?
See võib osade sõnade ja tegudega suureneda ning väheneda.

13. Mida on mõeldud imaani kasvu ja langusega?
Imaan kasvab Allahi sõnakuulelikkusega ja heade tegude sooritamisega ning kahaneb kurja ja pattude tegemisega.

14. Mis on imaani (usu) tugisambad?
Imaani tugisambaid on kuus. Moslem usub:
1. Allahisse;
2. Tema inglitesse;
3. Tema Raamatutesse;
4. Tema sõnumitoojatesse;
5. Viimsesse Kohtupäeva ja
6. Saatusesse – nii heasse kui halba.

15. Mida tähendab Allahisse uskumine?
Usud, et Allah on ainus Looja, Jagaja, Ainuvalitseja ja Alalhoidja, Kelle Kätes on kõikide asjade korraldus. Kõik vajavad Teda, kuid Tema ei vaja kedagi. Ei ole kummardamist väärivat jumalust peale Tema
.Tal on parimad nimed ja täiuslikuimad omadused.

16. Kes on inglid?
Inglid on looming valgusest, kes on Allahi kuulekad teenrid. Nad on võimetud sõnakuulmatuseks ja teevad seda, mida kästakse.

17. Mida tähendab usk Raamatutesse ja sõnumitoojatesse?
See tähendab, et Allah saatis sõnumitoojad nagu Moosese, Jeesuse, Aabrahami, Noa jt (
عليهم السلام) ja Raamatud nagu Toora ehk Vana Testamendi, Inžiili ehk Uue Testamendi, Zabuuri (psalmid) jt, et kutsuda inimesi ainult Allahit ülistama ja Temale mitte liitlasi ega partnereid looma. Ta kinnitas sõnumitoojad prohvet Muhammadiga (صلى ﷲ عليه وسلم) ja tühistas kõik eelnevad Raamatud Koraaniga ehk Viimase Testamendiga ja Prohveti (صلى ﷲ عليه وسلم) sunnaga. Seega ülistus peaks toimima vastavalt Koraanile ja Prohveti (صلى ﷲ عليه وسلم) sunnale.

18. Mida tähendab usk Viimsesse Kohtupäeva?
Usk Viimsesse Kohtupäeva tähendab uskuda, et Allah kirjutas kõigele ette kindla tähtaja, samuti sellele maailmale. Ilma igasuguse kahtluseta Ta tõstab surnud haudadest üles ja annab kõigile aru nende tegudest selles maailmas. Ülestõusmipäeval määratakse tasud ja karistused. Kõiki tasustatakse või karistatakse õiglaselt.

19. Mida tähendab usk saatusesse?
Usk saatusesse tähendab uskuda, et kõik hea ja halb toimub ja juhtub vastavalt Allahi ettemäärusele. Ta lõi kõik vajalikus proportsioonis.

20. Mida tähendab
Ei ole kummardamist väärivat jumalust peale Allahi?
See tähendab, et ei ole teist õiget jumalust peale Allahi Ainsana, eitada kõiki valejumalaid ja kinnitada, et ainult Allah on ainus õige Jumal.

21. Mida tähendab
Muhammad (صلى ﷲ عليه وسلم) on Tema Sõnumitooja?
See tähendab temale
(صلى ﷲ عليه وسلم)täielikku alistumist ükskoik, mis ta (صلى ﷲ عليه وسلم) käskis. Hoida eemale sellest, mida ta (صلى ﷲ عليه وسلم) keelas ja uskuda kõigisse neisse asjadese, millest ta (صلى ﷲ عليه وسلم) meid teavitas.


22. Mis on usutunnistuste eeldused?
Usutunnistuste eeldusi on seitse:
1. Teadmine, mis eitab võhiklikkust;
2. Veendumus, mis eitab kahtlust;
3. Siirus ja kavatsuse puhtus, mis eitab širki (polüteismi);
4. Tõepärasus, mis eitab silmakirjalikkust;
5. Armastus ja hardus, mis eitab Allahi religiooni põlastust;
6. Alistumine, mis eitab sõnakuulmatust;
7. Heakskiit, mis eitab kõrvaleheitmist või ümberlükkamist.

23. Mis on suurim asi, mida Allah on käskinud?
Selleks suurimaks asjaks on tawhiid (monoteistlikkus – Allahi ainulisus).

24. Mis on tawhiid (Allahi ainulisus)?
Tawhiid on kuulutada Allah ainsaks Jumalaks, Kes väärib tões ülistamist ja see tähendab kõikide omaduste kinnitamist, millega Ta End iseloomustas või mis Tema Sõnumitoojalt
(صلى ﷲ عليه وسلم) Talle tunnustatati.

25. Mis on tawhiidi tahud?
Tawhiidil on kolm tahku:
1. Tawhiid ar-rububija;
2. Tawhiid äl-uluhija;
3. Tawhiid äl-äsmä’i wal-sifäät.

26. Mis on tawhiid ar-rububija?
See tähendab, et Allah on Rabb ehk maailmade Isand: Looja, Ainuvalitseja ja Alalhoidja. Tema on see, Kes on kõik loonud, vaid Temale kuulub kõik ja vaid Tema otsustab Oma loodu saatuse üle.

27. Mis on tawhiid äl-uluhija?
See tähendab, et Allah on Ainus, kes on meie teenimist ja kummardamist väärt (palve, almus, paastumine, suplikatsioonid jt). Me peame Teda teenima samal ajal Teda armastades, Tema suhtes aukartust üles näidates ja alati Temalt parimat lootes. See on tawhiid, mida praktiseeritakse.

28. Mis on tawhiid äl-äsmä’i wal-sifäät?
Äl-äsmä’i wal-sifäät kätkeb endas Allahi nimede ja omaduste üle mõtisklemist ja nende mõistmist, nagu Koraanis ja sunnas on mainitud.

29. Kuidas sa kirjeldaksid ibaadat (ülistamist)?
See on laiahaardeline sõna, mis sisaldab ilmseid või varjatud tegusid ja sõnu, millega Allah on rahul ja mida Ta armastab.

30. Mis on ibaada tingimused?
Ibaadal on kaks tingimust:
1. Siirus Allahile ja
2. Allahi Sõnumitoojale
(صلى ﷲ عليه وسلم) alistumine, st tema (صلى ﷲ عليه وسلم) sunna järgi käitumine.

31. Kirjelda mõndasid ibaada tüüpe.
Mõnedeks ibaada tüüpideks on palved, kohustuslik almus vaestele, paastumine, palverännak, jumalakartlikkus, lootus Allahi Halastusele, Tema abi otsimine ja teised ülistusteod, mida Allah on käskinud ja keelanud (P.S: Ka keelatust hoidumine on ülistus!).

32. Mis on suurim asi, mille Allah keelas?
Selleks suurimaks asjaks on širk ehkpolüteism.

33. Mis on polüteism?
Polüteism on Allahile kaaslaste või partnerite lisamine; iidoli kummardamine.

34. Mis on polüteismi liigid?

Polüteismi on kolme liiki:
1. Suurem polüteism (širk akbar);
2. Väiksem polüteism (širk asghar);
3. Märkamatu polüteism (širk khafi).

35. Mis on suurem polüteism?

Suurem polüteism on ükskõik missuguse ülistamisvormi pühendamine kellegile teisele peale Allahi. Allah ei andesta polüteismis surijale ega võta vastu tema häid tegusid ja ta on islamist välja heidetud. 

36. Mis on suurema polüteismi liikideks?
Suuremat polüteismi on neli tüüpi:
1. Polüteism palveis, st kellegi teise poole palvetamine peale Allahi.
2. Polüteism kavatsustes, st eesmärk ja kavatsused ei tehta mitte Allahi nimel, vaid teiste jumaluste nimel.
3. Polüteism kuulekuses, st mingile teisele võimule Allahi käsu vastu kuuletumine.
4. Polüteism armastuses, st teistele armastuse näitamine, mis on ainult Allahi vääriline.

37. Mis on väiksem polüteism?
Väiksemaks polüteismiks on ar-riya (kiitlemine / poosetamine). See tähendab, et ülistusteod tehakse meelsamini kuulsuse ja kiituse võitmiseks kui Allahi heameele saavutamiseks. Selle polüteismi tüübi sooritamine ei paiska moslemit islamist välja.

38. Mis on märkamatu polüteism?

Märkamatu polüteism vihjab ettemääratud Allahi tingimustega rahulolematusele.

39. Mis on märkamatu polüteismi tõestuseks?

Sellele širkile on tõestuseks Prohveti (
صلى ﷲ عليه وسلم) ütlus: Märkamatu polüteism on selle rahva seas rohkem varjatud, kui musta sipelga rada mööda musta kivi pimedal ööl. [Musnad Ahmad]

40. Mis on kufri (uskmatuse) liigid?
Kufrit on kahte tüüpi:
1. Suurem kufr, mis heidab inimese islamist välja;
2. Väiksem kufr, mille sooritamine ei heida islamist välja. See on tänamatuse kufr.

41. Mis on suurema kufri liigid?
Suuremat kufrit on viite laadi:
1. Eitamise kufr;
2. Tõe tunnustamisega seotud upsakuse kufr;
3. Kahtluse kufr;
4. Tähelepanematuse kufr;
5. Silmakirjalikkuse kufr.

42. Mis on silmakirjalikkuse kategooriad?
Silmakirjalikkusel on kaks kategooriat:
1. Silmakirjalikkus uskumises;
2. Silmakirjalikkus tegudes ja tegevustes.

43. Mis on silmakirjalikkus uskumises?
Silmakirjalikkust uskumises on kuute tüüpi:
1. Sõnumitooja
(صلى ﷲ عليه وسلم) salgamine;
2. Asja eitamine, millega Sõnumitooja
(صلى ﷲ عليه وسلم) saadeti;
3. Sõnumitooja
(صلى ﷲ عليه وسلم) vihkamine;
4. Asja vihkamine, millega Sõnumitooja
(صلى ﷲ عليه وسلم) saadeti;
5. Rõõmustada islami teotamises;
6. Islami ülekaalusoleku põlgamine.


44. Mis on silmakirjalikkus tegudes ja tegevustes?
Silmakirjalikkust tegudes ja tegevustes on viit sorti:
1. Kui ta räägib, ta valetab;
2. Kui ta lubab, ta murrab lubaduse;

3. Kui teda usaldatakse, ta reedab;
4. Kui ta vaidleb, ta käitub kõlblusetult;
5. Kui ta lepib kokku, tõestab ta, et on reetlik.

45. Kas Allah võtab polüteismiga head teod vastu?
Mitte iialgi! Kõik polüteismiga segatud teod on vastuvõetamatud. (6:88; 4:116)

46. Mis on islami nullijad?
Islami nullijaid on kümme:
1. Ülistuse polüteism;
2. Kes ei usu, et polüteistid on uskmatud või kahtleb nende paganuses või peab nende usku kehtivaks;
3. Kes seab vahendajad enda ja Allahi vahele, palub nende poole, usaldab neid ja palub neid nende nimel vahendada;
4. Kes usub, et teiste juhtimine on Prohveti
(صلى ﷲ عليه وسلم) omast täiuslikum;
5. Kes vihkab mida tahes, millega Prohvet
(صلى ﷲ عليه وسلم) saadeti;
6. Kes salgab Prohveti
(صلى ﷲ عليه وسلم) religiooni või naeruvääristab selle tasu või karistust;
7. Maagia;
8. Polüteistide toetamine moslemite vastu;
9. Kes usub, et osad inimesed on vabastatud islami seadusandlusest kinni pidamisest;
10. Allahi religioonist taganemine, seda õppimata ega rakendamata.

47. Mis on kolm islami alust, mida iga moslem peab õppima?

Nendeks kolmeks aluseks on:
1. Sinu Rabbi (maailmade Isand, Looja, Ainuvalitseja ja Alalhoidja, Kelle Kätes on kõikide asjade kasutus) tundmine;
2. Sinu religiooni (islami) tundmine;
3. Prohvet Muhammadi
(صلى ﷲ عليه وسلم) tundmine.


48. Mis on taghut?
Taghut on kõik, mida ülistatakse ja järgitakse või millele ollakse kuulekad peale Allahi. Kõik, mis kutsub Allahi teest eemale.

49. Kui palju on taghute ja kes on nende juhid?
Neid on mitmeid kuid nende juhte on viis.

50. Kes on taghutide liidrid?
1. Iblis (peakurat) - Saatan (Allahi needus temale);
2. Kes iganes muu peale Allahi on ülistatud ja on sellega rahul;
3. Inimene, kes kutsub Allahi asemel inimesi ülistama;
4. Inimene, kes väidab, et valdab midagi nähtamatust ja varjatust;
5. Valitseja, kes mõistab kohut millegi muu, kui Allahi poolt allasaadetu kaudu.

 
Tõlkinud: Amina Iirimaalt