Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » PROHVET MUHAMMED (SAWS) » Prohvetlikkustõendeid pühakirjadest  
Prohvetlikkustõendeid pühakirjadest

Prohveti () õigsuse kohta on palju tõendeid, järgnevalt vaid mõned neist.

Tõendeid Koraanist:
1. Kõigeväelisem Jumal ütleb:
« Muhammed ei ole teie hulgast ühegi mehe isa, kuid ta on Jumala Sõnumitooja ja viimane prohvetite reas ning Jumal teab kõigest kõike. » (33:40)
2. Jeesus, rahu olgu temaga, andis oma gospelis edasi hea uudise Muhammedi () tulekust. Kõigeväelisem Jumal ütleb:
« Ning kui Jeesus Maarja poeg ütles: 'Oo, Iisraeli lapsed, tõesti, ma olen teile (saadetud) Jumala Sõnumitooja, kes kinnitab Toorat (mis on tulnud) enne mind ning annab edasi hea uudise Sõnumitoojast, kes tuleb peale mind ning kelle nimi on Ahmad. (Prohveti () nime teine variant, tuleb samast tüvest - HMD) ' Kuid kui ta tuli nende juurde selgete märkidega, ütlesid nad: 'See on kindlasti nõidus!' » (61:6)

Tõendeid Sunnast:
Prohvet () ütles:
„Näide minu ning minule eelnevate prohvetite kohta on nagu lugu mehest, kes ehitas maja. Maja sai perfektne, kuid sellel puudus üks telliskivi. Inimesed käisid ümber maja, uurisid imestunult selle täiuslikkust ning ütlesid: 'Kui poleks vaid seda auku seal!' Prohvet () ütles: 'Mina olen see tellis, ma olen viimane prohvetite seas.'” (Bukhari #3342)

Tõendeid eelnevatest pühakirjadest:
Ataa’ ibn Yasār ütles: „Ma kohtusin Abdullah ibn Amr ibn Al-Aasiga ning palusin teda: 'Räägi mulle Jumala Sõnumitooja () kirjeldusest Tooras.' Ta vastas: 'Teda on Tooras kirjeldatud umbes samamoodi kui Koraaniski: 'Tõesti, oleme sind saatnud tunnistajaks (inimkonnale) ning heade sõnumite toojaks ning hoiatajaks, tavarahva kaitsjaks ning abistajaks. Sa oled Minu sulane ning Sõnumitooja, ma kutsusin sind Mutawakkil (Usaldusväärne). Sa ei ole ei halbade kommetega ega jäme, sa ei tõsta häält. Sa ei maksa halvale kätte halvaga, selle asemel sa andestad. Ma ei võta tema hinge enne, kui olen rahvaid juhtinud ning kui nad ütlevad: 'Ei ole teist tõelist jumalust, kes vääriks kummardamist, peale Jumala.' ning kui nad näevad selgelt Tõde.''”
Ataa’ ütles: „Ma kohtusin rabi Ka'biga ning küsisin temalt selle jutustuse kohta ning tema seletus ei erinenud Abdullah ibn Amr ibn Al-Aasi omast, välja arvatud väikesed erinevused sõnastuses.” (Baihaqi #13079)
Abdul-Ahad Dawud (endine Rooma katoliku preester David Benjamin Keldani, sündinud 1867. aastal) ütles: „Olen oma väidete lähtepunktina püüdnud kasutada Piibli erinevaid osi, mille puhul lingvistilised lahkarvamused puuduvad. Ma ei kasuta siinkohal ei ladina, kreeka ega aramea versiooni, kuna see oleks mõttetu. Tsiteerin Briti ja Välismaa Piibli seltsi poolt välja antud Piibli parandatud versiooni.  (Eestikeelne Piibli tõlge - Piibel, Vana ja Uus Testament. Finnish Bible Society, 1991; välja arvatud 5Mo.33:2, mis inglisekeelsest Piiblist erineb.)
5 Moosese raamatu 18. peatüki 18. värsist võime lugeda: „Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin!” Kui see ettekuulutus ei käi Prohvet Muhammedi () kohta, siis on see veel siiani täitmata. Prohvet Jeesus ei ole kunagi väitnud, et need sõnad tema kohta käiksid. Isegi ta õpilased olid samal arvamusel: nad ootasid selle ettekuulutuse täideminekuks Jeesuse teist tulekut. Seega on siiani kõik olnud ühisel arvamisel ning Jeesuse esimest tulekut ei peeta „prohveti nagu sina” saabumiseks ning ka tema teine tulek ei saaks selle ettekuulutuse lubadust täita. Kristlik kirik usub, et Jeesus saabub kui kohtumõistja ja mitte kui seadusandja, kuid ettekuulutuses lubatu peab tulema 'tulise seadusega paremas käes'.”
Lubatud prohveti iseloomu kindlaks tegemisel on väga suureks abiks veel üks Moosese ennustus, kus räägitakse Jumala paistmisest Meka Paarani mäelt. 5 Moosese raamatu sõnad kõlavad järgmiselt: „Jehoova tuli Siinailt ja tõusis neile Seirist; ta paistis Paarani mäelt ning ta tuli kümne tuhande pühakuga; ta paremast käest saabus tuline seadus neile.” (5Mo.33:2)
Nende sõnadega on Issandat võrreldud paistva päikesega. Ta tuleb Siinailt ning särab Seirist, kuid oma täies hiilguses paistab ta Paarani mäelt, kus ta pidi ilmuma kümne tuhande pühakuga, paremas käes tuline seadus. Ühelgi juudil, kaasa arvatud Jeesusel, ei olnud Paaraniga midagi pistmist. Haagar ja ta poeg Ismael rändasid Beer-Seba kõnnumaal ning hiljem elasid Paarani lähistel (1Mo.21:21). Ismael abiellus egiptlannaga ning tema esmasündinust, Keedarist, pärinevad araablased, kes on alati elanud ja elavad siiani Paarani kõnnumaal. Ja kui kõik on sellega nõus, et Prohvet Muhammedi () esiisade liin läheb läbi Keedari Ismaelini välja ning ta on prohvet, kes ilmus Paarani kõnnumaale, sisenes Mekasse kümnest tuhandest mehest koosneva armeega ning andis oma rahvale edasi tulise seaduse, siis kas ei tuleks ka tunnistada, et eelnev ennustus on sõna-sõnalt täide läinud?
Habakukis lausutud prohvetlikud sõnad on erilise tähtsusega. Seal on öeldud: „Tema (Paarani püha mehe) aulikkus katab taevaid ja maa on täis tema kiitust.” (Ha.3:3). Sõnal „kiitus” on siin eriline tähendus, kuna Muhammedi nime literaalne tähendus oleks „kiidetud”. Paarani kõnnumaa rahvale oli lubatud ilmutus Jumalalt: „Tõstku häält kõrb ja selle linnad, külad, kus Keedar elab! Kaljude elanikud hõisaku, hüüdku valjusti mägede tippudelt! Andku nad Jehoovale au ja kuulutagu saartel tema kiidetavust! Jehoova läheb välja nagu kangelane, Ta õhutab võitlusindu otsegu sõjamees; ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, et saada võitu oma vaenlaste üle.” (Js.42:11-13)
Sellega on seotud veel kaks Keedariga seotud märkimist väärivat ennustust. Üks neist on Jesaja 60. peatükis: „Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Jehoova auhiilgus koidab su kohal ... Sind katab kaamelite hulk, Midjani ja Eefa noored kaamelid; kõik tulevad Sebast ... Su juurde kogunevad kõik Keedari karjad, sind teenivad Nebajoti jäärad: meelepärasena tulevad need mu altari peale ja ma teen veelgi ilusamaks oma ilusa koja.” (Js.60:1-7)
Veel teinegi ennustus pärineb Jesajast: „Ennustus Araabia kohta: Ööbige Araabia tihnikuis, dedanlaste killavoor! Minge vastu janustele, viige neile vett! Teemamaa elanikud, astuge oma leivaga põgenike ligi! Sest nad põgenevad mõõkade eest, paljastatud mõõga eest, vinnastatud ammu eest ja sõja raskuste eest. Sest Issand ütles mulle nõnda: 'Veel aasta, palgalise aastate sarnaselt, ja kõik Keedari hiilgus on kadunud. Jääk Keedari poegade kangelaste ambude arvust jääb väheseks.'” (Js.21:13-17)
Neid Jesaja ennustusi tuleb lugeda Moosese 5. raamatu valguses, mis räägib Jumala paistmisest Paarani mäelt.
Kui Ismael elas Paarani kõnnumaal, kus tuli ilmale  ka ta poeg Keedar, kes on araablaste esiisa, ning kui Keedari pojad pidid Jumalalt ilmutuse saama; kui Keedari hingekarjad pidid tulema jumalikule altarile Jumala koda austama, kus pimedus pidi mõne sajandi vältel maad katma ja seejärel pidi seesama maa saama Jumalalt valguse; ning kui Keedari hiilgus pidi tuhmuma ning tema lastest ammumeeste ning kangelaste arv vähenema aasta jooksul peale seda, kui Paarani püha mees (Ha3:3) pidi mõõkade ning vinnastatud ammude eest põgenema, siis seesama Paarani püha mees ei ole keegi muu kui Prohvet Muhammed ().
Prohvet Muhammed () ongi läbi Paarani kõnnumaal elutsenud Keedari Ismaeli püha järeltulija. Muhammed () on ainus prohvet, läbi kelle araablased ilmutuse said ajal, mil pimedus oli katnud maa. Läbi tema paistisku Jumal Paaranis. Meka on ainus koht, kus Jumala koda austatakse ning kus Keedari hingekari (tema järeltulijad) tulevad alistunult jumalikule altarile. Tema oma rahvas kiusas Muhammedi () taga, nii et ta pidi Mekast lahkuma. Ta oli janune ning põgenes paljastatud mõõga ning vinnastatud ammu eest ning aasta peale ta põgenemist kohtus ta Keedari järeltulijatega Badris, mis sai mekalaste ning Prohveti () esimeseks lahinguväljaks. Peale seda Keedari laste ammuküttide arv vähenes ning Keedari hiilgus kadus. Kui need ennustused ei käi Prohvet Muhammedi () kohta, siis ei ole need siiani täide läinud. Jesaja 9. peatükis juttu olnud Jumala koda ei ole midagi muud kui Jumala koda Mekas ja mitte kristlik kirik, nagu kristlastest kommentaatorid arvavad. Seitsmendas värsis märgitud Keedari hingekari ei ole iial kristlikku kirikusse tulnud ning on kõigutamatu fakt, et Keedari külade ning linnade elanikud on ainsad inimesed terves maailmas, keda kristlik kirik ei ole kunagi suutnud mitte mingil moel mõjutada.
Samuti on Moosese 5. raamatus (33:2) mainitud 10 000 pühakut äärmiselt olulised. Ta (Jumal) paistis Paaranist ning tuli 10 000 pühakuga. Lugedes tervet Paarani kõnnumaa lugu, leiame ei midagi muud kui loo sellest, kuidas Prohvet () vallutas Meka. Ta tuli Mediinast koos 10 000 kaaslasega ning astus taas Jumala iidsesse kotta. Ta andis maailmale edasi selle tulise seaduse, mis kõik eelnevad seadused tuhaks põletas. Trööstija, Tõe Vaim, kellest Prohvet Jeesus rääkis, ei ole keegi muu kui Prohvet Muhammed (). Selleks ei saa pidada Püha Vaimu, nagu kristliku kiriku teoloogid arvavad. Jeesus ütles: „See tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juure, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde.” (Jh.16:7)
Need sõnad on selgeks tõestuseks selle kohta, et Trööstija pidi tulema pärast Jeesuse lahkumist ning ei olnud kohal, kui Jeesus need sõnad lausus. Kas peaksime arvama, et Jeesuse eluajal Püha Vaimu ei olnudki, kui tema tuleku tingimuseks oli Jeesuse lahkumine? Pealegi räägib Jeesus temast nagu inimesest ja mitte kui vaimust: „ ... sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ...” (Jh.16:13) Kas peaksime siis arvama, et Jumal ja Püha Vaim on kaks täiesti erinevat olendit ning et Püha Vaim räägib iseenda eest ning ka seda, mida kuuleb Jumalalt? Jeesuse sõnad viitavad selgelt sõnumitoojale Jumalalt. Jeesus nimetab teda Tõe Vaimuks ning nii räägib Prohvet Muhammedist () ka Koraan:
« Ei, ta on tulnud tõega ning kinnitanud ka (eelnevaid) sõnumitoojaid. » (37:37)
(Dawud, Abdul-Ahad, „Muhammad in the Bible” („Muhammed Piiblis”))

Veel tõendeid Uuest Testamendist:
Uues Testamendis on mitmeid tekstilõike, mis viitavad selgelt Muhammedi () tulekule, edastades informatsiooni tema tegude ning ülesande kohta.
Juudid saatsid preestrid Ristija Johannese juurde, et teada saada, kes ta on. „Tema tunnistas ega salanud mitte, vaid tunnistas: 'Mina ei ole Kristus (Messias).' Ja nad küsisid temalt: 'Kes siis? Oled sa Eelija?' Tema ütles: 'Ei ole.' - 'Oled sina see prohvet?' Tema vastas: 'Ei.' ... Ja nad küsisid temalt ja ütlesid talle: 'Miks sa siis ristid, kui sa ei ole Kristus (Messias) ega Eelija ega see prohvet?'” (Jh.1:20-25)
See prohvet, kellest siin juttu, ei ole Jeesus, see on Muhammed (), sest Ristija Johannes jätkas terve Jeesuse järgneva elu jutlustamist, ristimist ning selle prohveti tuleku ettekuulutamist.
Prohvet Jeesus ennustas teise prohveti tulekut, kelle nimi saab olema „periqlytos” või „paraclete” või „paracalon” ning kes (st kelle õpetus) kestab igavesti. „Ja mina palun Isa, ja tema annab teile teise Trööstija (periqlytos), et see teie juure jääks igavesti.” (Jh.14:16)
„periqlytos” tähendab kreeka keeles „hiilgav”, „tunnustatud” või „kiiduväärt” ja just seda tähendab ka araabiakeelne nimi „Ahmad”. Ka Koraan kinnitab, et prohvet Jeesus ennustas Ahmedi nimelise prohveti tulekut peale teda. Kõigeväelisem Jumal ütleb:
« Ning kui Jeesus Maarja poeg ütles: 'Oo, Iisraeli lapsed, tõesti, ma olen teile (saadetud) Jumala Sõnumitooja, kes kinnitab Toorat (mis on tulnud) enne mind ning annab edasi hea uudise Sõnumitoojast, kes tuleb pärast mind ning kelle nimi on Ahmad. » (61:6)

Peatükk Abdurrahman Al-Sheha raamatust „Muhammad the Messenger of God” („Jumala Sõnumitooja Muhammed”)